တၢ်မ့ၢ်တၢ်တီ ~ The Truth

လါအီးကထိဘၢၣ် ၂၃ တၢ်မ့ၢ်တၢ်တီ  တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ယံးရမံယၤ ၄၉:၇-၃၉, ယံးရမံယၤ ၅၀:၁-၁၀, ၂တံၤမသ့း ၂, ကတိၤဒိ ၂၅:၂၁-၂၈, ကတိၤဒိ ၂၆:၁-၂ ‘‘ကျဲးစၢးကဲထီၣ်လၢပှၤဘၣ်ယွၤအသး, ပှၤမၤတၢ်ဖိလၢအမဲာ်ဆှးအလီၢ်တအိၣ်ဘၣ်, ပှၤနီၤဖးတၢ်မ့ၢ်တၢ်တီအကလုၢ်အကထါ အဆၢတီတီလိၤလိၤန့ၣ်တက့ၢ်.’’ ၂တံၤမသ့း ၂:၁၅  […]

Read more →