အိၣ်မူလၢတၢ်စူၢ်တၢ်နာ်ကစၢ်ယွၤ ~ Living To Trust God

လါအီးကထိဘၢၣ် ၁၁ အိၣ်မူလၢတၢ်စူၢ်တၢ်နာ်ကစၢ်ယွၤ တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ယံးရမံယၤ ၂၃:၉-၄၀, ယံးရမံယၤ ၂၄, ယံးရမံယၤ ၂၅:၁-၁၄, ၁သ့းစၤလနံ ၄, ကတိၤဒိ ၂၄:၂၃-၃၄ ‘‘ဒီးယကပာ်ယမဲာ်လၢအလိၤ လၢတၢ်ဂ့ၤအဂီၢ်, ဒီးယကဒုးဟဲက့ၤအီၤဆူကီၢ်တဘ့ၣ်အံၤအပူၤ, ဒီးယကမၤထီၣ်မၤထီအီၤ, ဒီးယတမၤလီၤပှီၢ်ဘၣ်အီၤဘၣ်, […]

Read more →