နကမၤမုာ်ထီၣ်က့ၤပှၤအဆၢကတီၢ်ဖဲလဲၣ် ~ When Will You Comfort Us?

လါအီးကထိဘၢၣ် ၂၄ နကမၤမုာ်ထီၣ်က့ၤပှၤအဆၢကတီၢ်ဖဲလဲၣ် တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ်- ယံးရမံယၤ ၅ဝ:၁၁-၄၆, ယံးရမံယၤ ၅၁:၁-၁၄, ၂တံၤမသ့း ၃, စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၁၁၉:၈၉-၉၆ ‘‘ယဆၢနတၢ်အုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤတုၤယသးလီၤဘှါလီၤ. ယကွၢ်လၢ်နကလုၢ်ကထါအကျဲလီၤ. ယမဲာ်လၢာ်လၢနကလုၢ်နကထါအဃိ ဖဲယစံးနကမၤမုာ်ထီၣ်က့ၤယၤအဆၢကတီၢ်ဖဲလဲၣ်.’’ စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၁၁၉:၈၁-၈၂  လါယူၤလံ ၁၃, ၂၀၂၁ – […]

Read more →