တၢ်မုၢ်လၢ်လၢအမူ ဟဲစိာ်တၢ်ဆိၣ်ဂ့ၤ ~ Living Hope Brings Blessings

လါအီးကထိဘၢၣ် ၂၉ တၢ်မုၢ်လၢ်လၢအမူ ဟဲစိာ်တၢ်ဆိၣ်ဂ့ၤ တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – သးသယုၢ်တၢ်၂:ရ-၂၇, သးသယုၢ်တၢ် ၃:၁-၃၉, ဖံၤလ့မိၣ် ၁,စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၁၁၉:၁၂၁-၁၂၈ ‘‘ယွၤတညိကွံာ်တၢ်လီၤထူလီၤယိာ်ဘၣ်.’’ သးသယုၢ်တၢ် ၃:၃၁ လၢဟီၣ်ခိၣ်ချၢအံၤ ပှၤအိၣ်ဝဲအါမး လၢအကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်ဘၣ်တၢ်ကီတၢ်ခဲလၢတူၢ်ဝဲတန့ၢ်ခီၣ်ဝဲတကဲအဃိ, အတၢ် မုၢ်လၢ်လၢာ်ကွံာ်တုၤဒၣ်လဲာ် မၤကတၢၢ်ကွံာ်အတၢ်အိၣ်မူန့ၣ်လီၤ. […]

Read more →