ယွၤအကလုၢ်ကထါလၢအမူဝဲ ~ Your Word Revives Me

လါအီးကထိဘၢၣ် ၁၇ ယွၤအကလုၢ်ကထါလၢအမူဝဲ တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ်- ယံးရမံယၤ ၃၅, ယံးရမံယၤ ၃၆, ယံးရမံယၤ ၃၇, ၁တံၤမသ့း , စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၁၁၉:၄၉-၅၆ ‘‘အအံၤမ့ၢ်တၢ်လၢအမၤမုာ်ထီၣ်က့ၤယၤလၢယဘၣ်နးဘၣ်ဖှီၣ်အဖၢမုၢ်န့ၣ်, လၢနကလုၢ်ကထါမၤမူထီၣ်က့ၤယၤလီၤ.’’စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၁၁၉:၅၀ ပတၢ်လဲၤခီဖျိအပူၤတဘျီဘျီမုာ်အသိးတဘျီဘျီပဘၣ်လဲၤခီဖျိနးနးကျံၤကျံၤတုၤပစုကတၢၢ်ခီၣ်ကတၢၢ်န့ၣ်လီၤ. ဖဲယထီၣ်ကၠိအခါန့ၣ်ယသကိးမုၣ်အိၣ်ဝဲတဂၤလီၤ. အဝဲအတၢ်လဲၤခီဖျိအပူၤန့ၣ်ကီခဲဝဲဒိၣ်မး […]

Read more →