သူၣ်ခုသးခုလၢတၢ်နးတၢ်ဖှီၣ်အပူၤ ~ Rejoice In Sufferings

လါအီးကထိဘၢၣ် ၅ သူၣ်ခုသးခုလၢတၢ်နးတၢ်ဖှီၣ်အပူၤ တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ယံးရမံယၤ ၉:၁၇-၂၆, ယံးရမံယၤ ၁၀, ယံးရမံယၤ ၁၁:၁-၁၇, ကလီးစဲ ၁:၂၄-၂၉, ကလီးစဲ ၂:၁-၅, စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၁၁၇:၁-၂ ‘‘ခဲကနံၣ်အံၤ, ယသူၣ်ခုသးခုလၢတၢ်နးတၢ်ဖှီၣ်အပူၤလၢသုဂီၢ်, ဒီးယမၤလၢထီၣ်ပှဲၤထီၣ် […]

Read more →