တြဲၤလၢယွၤအိးထီၣ်န့ၣ်ပှၤနီတဂၤကးတံာ်တသ့ဘၣ် ~ No One Can Shut A Door The Lord Has Opened

လါအီးကထိဘၢၣ် ၂၅ တြဲၤလၢယွၤအိးထီၣ်န့ၣ်ပှၤနီတဂၤကးတံာ်တသ့ဘၣ် တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – လံာ်ယံးရမံယၤ ၅၁:၁၅-၆၄, ၂တံၤမသ့း ၄,စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၁၁၉:၉၇-၁၀၄ ‘‘ကျဲးစၢးလၢတၢ်အကတီၢ်ဘၣ်လၢအကတီၢ်တဘၣ်ဘၣ်တက့ၢ်. မၤဖျါပှၤအတၢ်ကမၣ်, သိၣ်ဃီၣ်တၢ်, သဆၣ်ထီၣ်အခံလၢတၢ်ဝံသးစူၤခဲလၢာ်, ဒီးသိၣ်တၢ်သီတၢ်တက့ၢ်.’’၂တံၤမသ့း ၄:၂ ဖဲ ၁၉၈၅ နံၣ် ယွၤဆှၢလီၤယၤဆူပှၤကညီကလုာ်တဖၣ်အအိၣ်သီသီန့ၣ်, […]

Read more →