တၢ်နာ်အတၢ်ထုကဖၣ် ~ A Believer’s Prayer

လါနိၣ်ဝ့ဘၢၣ် ၃၀ တၢ်နာ်အတၢ်ထုကဖၣ် တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ဒၤနံးယ့လး ၅:၁၇-၃၁, ဒၤနံးယ့လး ၆:၁-၂၈, ၁ယိၤဟၣ် ၁, ၁ယိၤဟၣ် ၂, စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၁၃၆:၁-၁၂ “တုၤစီၤဒၤနံးယ့လးသ့ၣ်ညါဝဲလၢ တၢ်ကွဲးအသးဝံၤဒီး, လဲၤနုာ်လၢအဟံၣ်ပူၤ, ဒီးအတၢ်ထူၣ်ဖျိအိၣ်အိးထီၣ်အသးလၢ အဒၢးထီၣ်ထီတတီၤ ဖျိထီၣ်ဝဲဆူယရူၡလ့ၣ်တခီ, […]

Read more →

ဒိၣ်ထီၣ်လၢတၢ်သ့ၣ်ညါဆၢက့ၤယွၤအဘျုး ~ Grow In The Knowledge Of Our Lord

လါနိၣ်ဝ့ဘၢၣ် ၂၉ ဒိၣ်ထီၣ်လၢတၢ်သ့ၣ်ညါဆၢက့ၤယွၤအဘျုး တၢ်ဒုးဘၣ်ထွဲက့ၤလံာ်စီဆှံဒီးပတၢ်အိၣ်မူ – ဒၤနံးယ့လး ၄:၁၉-၃၇, ဒၤနံးယ့လး ၅:၁-၁၆, ၂ပ့းတရူး ၃, စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၁၃၅:၁၃-၂၁ “မ့မ့ၢ်ဒိၣ်ထီၣ်သုဝဲလၢတၢ်ဘျုးတၢ်ဖှိၣ်,ဒီးလၢတၢ်သ့ၣ်ညါ တၢ်အုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤပှၤပကစၢ်ယ့ၣ်ၡူးခရံာ်အပူၤန့ၣ်တ က့ၢ်. တုၤအံၤဆူညါ, မ်တၢ်လၤကပီၤအိၣ်ဒီးအီၤလီၤစိၤလီၤထီတက့ၢ်.”၂ပ့းတရူး ၃:၁၈ တၢ်ပနီၣ်လၢဒုးနဲၣ်တၢ်ဒိၣ်ထီၣ်, […]

Read more →

သနာ်က့ ~ Even If

လါနိၣ်၀့ဘၢၣ် ၂၈ သနာ်က့ တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ဒၤနယ့လး ၃:၁၃-၃၀, ဒၤနယ့လး ၄:၁-၁၈, ၂ပ့းတရူး ၂, ကတိၤဒိ ၂၉:၁-၉  “ကွၢ်ကွၢ်, ပကစၢ်လၢပမၤအတၢ်တဂၤန့ၣ်မၤပူၤမၤဖျဲးပှၤဒီး မ့ၣ်အူကဲၤအဖၣ်ကပူၤသ့, ဒီးကမၤပူၤမၤဖျဲးပှၤ လၢနစုပူၤလီၤ, စီၤပၤဧၢ. မ့တမ့ၢ်ဘၣ်ဒ်န့ၣ်ဒီးသ့ၣ်ညါ, […]

Read more →

ယွၤမၤဂၢၢ်မၤကျၢၤက့ၤယတၢ်အိၣ်မူ ~ The Lord Sustained My Life

လါနိၣ်ဝ့ဘၢၣ် ၂၇ ယွၤမၤဂၢၢ်မၤကျၢၤက့ၤယတၢ်အိၣ်မူ တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ဒၤနံးယ့လး ၂:၂၄-၄၉, ဒၤနံးယ့လး ၃:၁-၁၂, ၂ပ့းတရူး ၁, စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၁၃၅:၁-၁၂  “မၤသးဒ်န့ၣ်ဒီး, ဒီပုၢ်ဝဲၢ်သ့ၣ်ဧၢ, ကျဲးစၢးမၤဂၢၢ်မၤကျၢၤတၢ်ကိးန့ၢ်သုဒီးတၢ်ဃုထၢသု, ဒိၣ်ဒၣ်တၢ်န့ၣ်တက့ၢ်. အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, သုမ့ၢ်မၤတၢ်တဖၣ်န့ၣ်ဒီး, သုတလီၤဃံၤလၢၤဘၣ်နီတခီၣ်ဘၣ်.”၂ပ့းတရူး ၁:၁၀ […]

Read more →

ယွၤအကလုၢ်ကထါအိၣ်ဒီးစိကမီၤလၢမၤဘျါက့ၤတၢ် ~ The Word Of God Has Power To Heal

လါနိၣ်ဝ့ဘၢၣ် ၂၆ ယွၤအကလုၢ်ကထါအိၣ်ဒီးစိကမီၤလၢမၤဘျါက့ၤတၢ် တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ဒၤနံးယ့လး ၁, ဒၤနံးယ့လး ၂:၁-၂၃, ၁ပ့းတရူး ၅, စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၁၃၄:၁-၃ “ကယဲၢ်သုတၢ်ဘၣ်ယိၣ်ဘၣ်ဘီန့ၣ် ပာ်ထီၣ်လၢအဝဲဒၣ်အလိၤခဲလၢာ်တက့ၢ်. အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ အသးအိၣ်သုလီၤ.”၁ပ့းတရူး ၅:၇ စီၤပ့းတရူးတဲဘၣ် ပှၤခရံာ်ဖိလၢအဘၣ်ကီဘၣ်ခဲ ဘၣ်ယိၣ်ဘၣ်ဘီတဖၣ် […]

Read more →

ပစီၤထံလၢဟ့ၣ်တၢ်မူ ~ The Life-Giving Dew

လါနိၣ်ဝ့ဘၢၣ် ၂၅ ပစီၤထံလၢဟ့ၣ်တၢ်မူ တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ယဃ့းစက့လး ၄၇, ယဃ့းစက့လး ၄၈, ၁ပ့းတရူး ၄, စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၁၃၃:၁-၃ “မၤသးဒ်ကစၢၢ်ဃ့ရမိၣ်အပစီၤထံ လၢအလီၤဘၣ်လၢစံယိၣ်အကစၢၢ်ကလိအလိၤအသိးန့ၣ်လီၤ. အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ ယွၤမၤလိာ်တၢ်ဆိၣ်ဂ့ၤ, တၢ်မူအထူအယိာ်ဖဲန့ၣ်လီၤ.”စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၁၃၃:၃ ကစၢၢ်ဃ့ရမိၣ်မ့ၢ်ကစၢၢ်လၢအထီဒီး လၢအဃၢၤဝးဝးန့ၣ်ပှၤယူဒၤဖိတဖၣ်အိၣ်ဝဲလီၤ. […]

Read more →

တၢ်သန့ၤသးလၢယွၤ ~ Depend On God

လါနိၣ်ဝ့ဘၢၣ် ၂၄ တၢ်သန့ၤသးလၢယွၤ တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ယဃ့းစက့လး ၄၅, ယဃ့းစက့လး ၄၆, ၁ပ့းတရူး ၃, ကတိၤဒိ ၂၈:၁၈-၂၈ “ပှၤလၢအသးကွံတၢ်န့ၣ်ထိၣ်ဂဲၤတၢ်အ့ၣ်လိာ်ဆိးက့လိာ်လီၤ. မ့မ့ၢ်ပှၤလၢသန့ၤအသးလၢယွၤန့ၣ်ကဘီၣ်ထီၣ်ညီ ထီၣ်လီၤ.”ကတိၤဒိ ၂၈:၂၅ ဖဲ ၁၉၉၂ နံၣ် ဖ့ၣ်ဘြူၤအါရံၣ် […]

Read more →

ယွၤအကလုၢ်ကထါဒုးမူယၤ ~ The Word Of God Keeps Me Alive

လါနိၣ်ဝ့ဘၢၣ် ၂၃ ယွၤအကလုၢ်ကထါဒုးမူယၤ တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ယဃ့းစက့လး ၄၃, ယဃ့းစက့လး ၄၄, ၁ပ့းတရူး ၂:၄-၄၅, စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၁၃၂:၁-၁၈ “ဒီးသုမ့ၢ်လ့ၣ်ကွၢ်တၢ်လၢပကစၢ်မ့ၢ်တၢ်ဂ့ၤဒီး ဒ်ဖိဆံးအိၣ်ဖျဲၣ်သီအသိးန့ၣ် ဆၢန့ၢ်တၢ်နုၢ်ထံနီၢ်စၢ်ဘၣ်ဃးဒီးသူၣ်ဒီးသး, ဒ်သိးသုကဒိၣ်ထီၣ်လၢအီၤတုၤလၢတၢ်အုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤတက့ၢ်.”၁ပ့းတရူး ၂:၂-၃ ယမ့ၢ်ပှၤတဂၤလၢ ဒိၣ်ထီၣ်ဘၣ်လၢဒဲကဝီၤပူၤလီၤ. ဖဲယမ့ၢ်ပှၤမၤလိတၢ်ဖိအဆၢကတီၢ်လၢတီၤဖုၣ်ကၠိန့ၣ် […]

Read more →

သးသမူတၢ်အုၣ်ကီၤ ~ Guaranteed Eternal Life

လါနိၣ်ဝ့ဘၢၣ် ၂၂ သးသမူတၢ်အုၣ်ကီၤ တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ယဃ့းစက့လး ၄၁, ယဃ့းစက့လး ၄၂, ၁ပ့းတရူး ၁, ၁ပ့းတရူး ၂:၁-၃, စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၁၃၁:၁-၃ “သုတအိၣ်ဖျဲၣ်ကဒီးဘၣ်လၢ တၢ်အချံလၢ အအုၣ်သံကျၣ်သံဘၣ်, မ့ၢ်လၢ တၢ်တအုၣ်သံကျၣ်သံဘၣ်, လၢယွၤ […]

Read more →

တၢ်စံးဆၢဟဲဒၣ်ထဲလၢယွၤ ~ The Answer Comes From God Only

လါနိၣ်ဝ့ဘၢၣ် ၂၁ တၢ်စံးဆၢဟဲဒၣ်ထဲလၢယွၤ တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ယဃ့းစက့လး ၄၀, ယၤကိာ် ၅, စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၁၃၀:၁-၈ “ဒီးတၢ်စူၢ်တၢ်နာ်အတၢ်ထုကဖၣ်န့ၣ်, ကအုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤပှၤဆါ, ဒီးကစၢ်ကဒုးဂဲၤဆၢထၢၣ်အီၤ ဒီးအတၢ်ဒဲးဘးလၢ အမၤတ့ၢ်လံမ့ၢ်အိၣ်ဒီး တၢ်ကပျၢ်ကွံာ်အီၤလီၤ”ယၤကိာ် ၅:၁၅ ကစၢ်ယွၤအဲၣ်ဒိးဝဲလၢ ပှၤလၢစူၢ်က့ၤနာ်က့ၤအီၤတဖၣ် […]

Read more →