ပၢၤဃာ်ယၤလၢတၢ်ဒိးဘၣ်တၢ်မၤနၢၤ ~ God’s Strengthening Power Behind The Scenes

လါအီးကထိဘၢၣ် ၂ ပၢၤဃာ်ယၤလၢတၢ်ဒိးဘၣ်တၢ်မၤနၢၤ တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ယံးရမံယၤ ၄:၁၀-၃၁, ယံးရမံယၤ ၅, ဖံလံးပံၤ ၃, ဖံလံးပံၤ ၄:၁, စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၁၁၆:၁-၁၁ ‘‘ယွၤမၤပူၤဖျဲးတ့ၢ်လံယၤလၢတၢ်သံ, ဆိကတီၢ်ကွံာ် ယမဲာ်ထံမဲာ်နိတဖၣ် ဒီး ပၢၤဃာ်ယၤလၢ […]

Read more →