ပဘၣ်ဃးဒီးတၢ်စိတၢ်ကမီၤ, တၢ်အဲၣ်, ဒီး တၢ်သူၣ်ဂၢၢ်သးကျၢၤ ~ We Have A Spirit Of Power, Love, And Self-Control

လါအီးကထိဘၢၣ် ၂၂ ပဘၣ်ဃးဒီးတၢ်စိတၢ်ကမီၤ, တၢ်အဲၣ်, ဒီး တၢ်သူၣ်ဂၢၢ်သးကျၢၤ တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ်- ယံးရမံယၤ ၄၈, ယံးရမံယၤ ၄၉:၁-၆, ၂တံၤမသ့း ၁, စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၁၁၉:၈၁-၈၈ ‘‘အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, ယွၤဟ့ၣ်လီၤပှၤလၢပသးသုၣ်တမ့ၢ်ဘၣ်, မ့ၢ်ပသးဘၣ်ဃးဒီးတၢ်စိတၢ်ကမီၤ, ဒီးတၢ်အဲၣ်တၢ်ကွံဒီးတၢ်သူၣ်ဂၢၢ်သးကျၢၤလီၤ.’’၂တံၤမသ့း ၁:၇ ပကထံၣ်ဘၣ်လၢလံာ်တံၤမသ့းအံၤမ့ၢ်စီၤပီလူးဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါစီၤတံၤမသ့းလၢ, […]

Read more →