တၢ်ထုကဖၣ်လၢအတုၤထီၣ်ဘးဆူယွၤအိၣ် ~ Prayer That Reaches Before God

လါအီးကထိဘၢၣ် ၂၆ တၢ်ထုကဖၣ်လၢအတုၤထီၣ်ဘးဆူယွၤအိၣ် တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ယံးရမံယၤ ၅၂, တံတူး ၁, စံးထီၣ်တြၢၤ ၁၁၉:၁၀၅-၁၁၂ “နကလုၢ်ကထါန့ၣ် မ့ၢ်မ့ၣ်အူဒၢတဖျၢၣ်လၢယခီၣ်အဂီၢ်, ဒီး တၢ်ကပီၤတဖျၢၣ်လၢယကျဲအဂီၢ်လီၤ.”စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၁၁၉:၁၀၅ ယွၤအကလုၢ်ကထါသိၣ်လိပှၤလၢ ပကမ့ၢ်ပှၤသ့ၣ်တဖၣ်လၢ ပီၢ်ယၢ်လီၤသး, သန့ၤအသးလၢယွၤ, […]

Read more →