တၢ်အိၣ်ဆိးလၢသးတဖျၢၣ်ဃီ ~ Living In Harmony

လါအီးကထိဘၢၣ် ၃ တၢ်အိၣ်ဆိးလၢသးတဖျၢၣ်ဃီ တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ယံးရမံယၤ ၆, ယံးရမံယၤ ရ:၁-၂၉, ဖံလံးပံၤ ၄:၂-၂၃, ကတိၤဒိ ၂၄:၅-၁၄ ‘‘ယဃ့ကညး နီၢ်အူၤအိဒံၤ, ဒီးယဃ့ကညးနီၢ်စူၣ်တူဃ့ၤ, ဒ်သိးအကသးအိၣ်တဖျၢၣ်ဃီၤလၢကစၢ်အပူၤလီၤ.’’ ဖံလံးပံၤ ၄:၂  တဘျီဘျီ တၢ်အိၣ်ဆိးလၢသးတဖျၢၣ်ဃီမ့ၢ်တၢ်လၢအကီအခဲန့ၣ်လီၤ. လၢယတၢ်လဲၤခီဖျိအပူၤ, […]

Read more →