နတၢ်အုၣ်နသးန့ၣ်မ့ၢ်ယတၢ်သူၣ်ဖှံသးညီ ~ Your Statutes Are My Delight

လါအီးကထိဘၢၣ် ၁၂ နတၢ်အုၣ်နသးန့ၣ်မ့ၢ်ယတၢ်သူၣ်ဖှံသးညီ တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ယံးရမံယၤ ၂၅:၂၅-၃၈, ယံးရမံယၤ ၂၆, ၁သ့းစၤလနံ ၅, စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၁၁၉:၁၇-၂၄ ‘‘နတၢ်အုၣ်နသးန့ၣ်မ့ၢ်စ့ၢ်ကီးယတၢ်သူၣ်ဖှံသးညီ, ပှၤလၢအကူၣ်စၢၤယၤလီၤ.’’စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၁၁၉:၂၄ ယဒိၣ်ထီၣ်ဘၣ်လၢ ပှၤဘါဘူးဒးဒီးထူထံးမိၢ်ပၢ်စၢၤသွဲၣ် အဒူၣ်ဖိထၢဖိအဃိ, ကီဒိၣ်မးလၢယဂီၢ်လၢယကတူၢ်လိာ် ခရံာ်ဖိ […]

Read more →