မဲာ်ထံထံကျိယွၤလီၤ ~ Stream Of Tears

လါအီးကထိဘၢၣ် ၃၀ မဲာ်ထံထံကျိယွၤလီၤ တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ်- သးသယုၢ်တၢ် ၃:၄၀-၆၆, သးသယုၢ်တၢ် ၄, သးသယုၢ်တၢ် ၅, ဧ့ၤဘြံၤ ၁, စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၁၁၉:၂၉၁-၁၃၆ ‘‘ယမဲာ်ထံယွၤလီၤဝဲဒ်ထံကျိအသိး, မ့ၢ်လၢပှၤတတိၢ်န့ၢ်ဘၣ်နတၢ်သိၣ်တၢ်သီအဃိန့ၣ်လီၤ.”   စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၁၁၉:၁၃၆ (ခ့ခါစှီၤကျိာ်) ယမ့ၢ်ပှၤတဂၤလၢဂုာ်ကျဲးစၢးလံာ်ဒီး […]

Read more →