ယွၤမ့ၢ်ပတၢ်မုၢ်လၢ် ~ God Is Our Hope

လါအီးကထိဘၢၣ် ၁၃ ယွၤမ့ၢ်ပတၢ်မုၢ်လၢ်  တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ယံးရမံယၤ ၂၇, ယံးရမံယၤ ၂၈, ယံးရမံယၤ ၂၉:၁-၂၃,၂သ့းစၤလနံ ၁, စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၁၁၉:၂၅-၃၂  ‘‘အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, ယသ့ၣ်ညါတၢ်ကူၣ်လၢယကူၣ်ထီၣ်လၢသုဂီၢ်, ယွၤစံး၀ဲဒၣ်, တၢ်ကူၣ်ဘၣ်ဃးဒီးတၢ်ဃူတၢ်ဖိး, ဘၣ်ဃးဒီးတၢ်အၢတမ့ၢ်ဘၣ်, ဒ်သိးယကဟ့ၣ်သုကတၢၢ်အိၣ်ဒီးတၢ်မုၢ်လၢ်လီၤ.’’ ယံးရမံယၤ […]

Read more →