နသးထီၣ်ထီန့ၣ်လီန့ၢ်နၤ ~ Pride Can Deceive You

လါအီးကထိဘၢၣ် ၃၁ နသးထီၣ်ထီန့ၣ်လီန့ၢ်နၤ တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ဧိၤဘါဒယၤ ၁, ဧ့ၤဘြံၤ ၂, ကတိၤဒိ ၂၆:၁၃-၂၂ ‘‘နသးထီၣ်ထီန့ၣ်လီန့ၢ်နၤ, ပှၤလၢအအိၣ်ဝဲဆိးဝဲလၢလၢၢ်အိပူၤ…‘‘ဧိၤဘါဒယၤ ၁:၃ ဝံဧိၤဘါဒယၤအတၢ်ထံၣ်လၢညါခီ, ဟဲလၢယွၤပာ်ဖျါထီၣ် ဒီပုၢ်ဝဲၢ်စီၤယၤကိာ် (အံၣ်စရ့လး) ဒီးစီၤဧ့ၡီၤ (ပှၤအဒိၣ်) […]

Read more →