ဒိၣ်ထီၣ်လၢတၢ်သ့ၣ်ညါ, တၢ်ဘၣ်ယွၤအသးဒီးသၣ်ထီၣ်လၢကယဲၢ်တၢ်မၤဂ့ၤ ~Grow In The Knowledge Of God’s Will And Bear Good Fruit

လါအီးကထိဘၢၣ် ၄  ဒိၣ်ထီၣ်လၢတၢ်သ့ၣ်ညါ, တၢ်ဘၣ်ယွၤအသးဒီးသၣ်ထီၣ်လၢကယဲၢ်တၢ်မၤဂ့ၤ တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ယံးရမံယၤ ရ:၃၀-၃၄, ယံးရမံယၤ ၈, ယံးရမံယၤ ၉:၁-၁၆, ကလီးစဲ ၁:၁-၂၃, စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၁၁၆:၁၂-၁၉ ‘‘မၤသးဒ်န့ၣ်ဒီးမုၢ်နံၤလၢပနၢ်ဟူတၢ်န့ၣ်လံၤလံၤ, ပတဆိတ့ၢ်ဘါထုကဖၣ်လၢသုဂီၢ်ဘၣ်. ဒီးပဃ့ကညးဒ်သိး သုကလၢထီၣ်ပှဲၤထီၣ်ဒီးတၢ်သ့ၣ်ညါတၢ်ဘၣ်ယွၤအသးလၢကယဲၢ်တၢ်ကူၣ်သ့, ဒီးတၢ်နၢ်ပၢၢ်ဘၣ်ဃးဒီးသးန့ၣ်, […]

Read more →