လၢတၢ်ကိၢ်တၢ်ဂီၤဒီးတၢ်ကီတၢ်ခဲအဆၢကတီၢ်ပကနာ်န့ၢ်ဒီးဒိးသန့ၤပသးလၢမတၤလဲၣ် ~ Whom Would We Trust And Depend On In Times Of Crisis?

  လါအီးကထိဘၢၣ် ၁၉ လၢတၢ်ကိၢ်တၢ်ဂီၤဒီးတၢ်ကီတၢ်ခဲအဆၢကတီၢ်ပကနာ်န့ၢ်ဒီးဒိးသန့ၤပသးလၢမတၤလဲၣ် တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် -ယံးရမံယၤ ၄ဝ:ရ-၁၆, ယံးရမံယၤ ၄၁, ယံးရမံယၤ ၄၂,၁တံၤမသ့း ၄, ကတိၤဒိ ၂၅:၁၁-၂၀ ‘‘တၢ်သန့ၤအသးလၢ ပှၤလီတၢ်လၢတၢ်ကိၢ်တၢ်ဂီၤအမုၢ်တနံၤန့ၣ် မၤသးဒ်မဲကၢ်အသးတဘ့ၣ်ဒီး ခီၣ်လၢအဆၢလီၤတလံာ်ကွံာ်အသိးန့ၣ်လီၤ.’’ကတိၤဒိ ၂၅:၁၉ ပဝဲဒၣ်အါဒ်အါဂၤလၢတၢ်ကိၢ်တၢ်ဂီၤဒီးတၢ်ကီတၢ်ခဲအဆၢကတီၢ်ပဒိးသန့ၤထီၣ်ပသးလၢပတၢ်လီၢ်တၢ်လၤ, […]

Read more →