တၢ်သူၣ်ဂၢၢ်သးတီ ~ Steadfast

လါအီးကထိဘၢၣ် ၁ တၢ်သူၣ်ဂၢၢ်သးတီ တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ယံးရမံယၤ ၂:၃၁-၄၇, ယံးရမံယၤ ၃, ယံးရမံယၤ ၄:၁-၉, ဖံလံးပံၤ ၂:၁၂-၃၀, စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၁၁၅:၁၂-၁၈ ‘‘အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, ပှၤလၢအမၤဝဲဖဲဒၣ်အသးဂ့ၤလၢသုပူၤ, ဒ်သိးသုသးကအိၣ်, ဒီး ဒ်သိးသုကမၤတၢ်န့ၣ် မ့ၢ်ယွၤလီၤ.’’ဖံလံးပံၤ […]

Read more →