တၢ်သးဒူလၢတၢ်မၤအပူၤ ~ Boldness In Service

လါအီးကထိဘၢၣ် ၂၇  တၢ်သးဒူလၢတၢ်မၤအပူၤ တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ဃဘးကူာ် ၁, ဃဘးကူာ် ၂, ဃဘးကူာ် ၃:၁-၁၉, တံတူး ၂,ကတိၤဒိ ၂၆:၃-၁၂ ‘‘ချၢၣ်ဒၢမ့ၢ်တဆှိးဘၣ်ဘၣ်ဆၣ်, တၤသၣ်မ့ၢ်တအိၣ်ဘၣ်လၢစပံးမုၢ်အလိၤဘၣ်ဆၣ်, သ့ၣ်စၤယံးအသၣ် မ့ၢ်လီၤဘီ ဘၣ်ဆၣ်, တၢ်အီၣ်တၢ်အီမ့ၢ်တအိၣ်လၢပှၢ်လၢ်ကျါဘၣ်ဆၣ်, […]

Read more →