ယသ့ၣ်ညါလၢယမ့ၢ်အတၢ်ဒီးအဝဲဆှၢယၤ ~ I am His And He Leads My Path

လါယူၤ ၃၀, ၂၀၂၁ ယသ့ၣ်ညါလၢယမ့ၢ်အတၢ်ဒီးအဝဲဆှၢယၤ တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ၂စီၤပၤ ၁, ၂စီၤပၤ ၂:၁-၂၅, မၤတၢ် ၂ဝ:၁-၃၈,စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၇၈:၄၀-၅၅ ‘‘မ့မ့ၢ်အပှၤဂီၢ်မုၢ်ဒၣ်ဝဲန့ၣ်, ဒုးဟးထီၣ်အီၤဒ်သိအသိးန့ၣ်, ဆှၢအီၤလၢပှၢ်မုၢ်ကနၢဒ်သိတဖုအသိးန့ၣ်လီၤ.’’စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၇၈:၅၂ ဖဲ ၁၉၈၇နံၣ်, ယအိၣ်လၢ […]

Read more →

​သးတီဒီးကလုၢ်တီဒီးယွၤ ~ Be Faithful To God

လါယူၤ ၂၉, ၂၀၂၁ ​သးတီဒီးကလုၢ်တီဒီးယွၤ တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ၁စီၤပၤ ၂၂:၁-၅၃, မၤတၢ် ၁၉:၁၄-၄၁, ကတိၤဒိ ၁၅:၃၁-၃၃, ကတိၤဒိ ၁၆:၁-၇ ‘‘သးတီဒီးကလုၢ်တီဒီးယွၤတက့ၢ်. ဒီးကစၢ်ယွၤကပျၢ်ကွံာ် နတၢ်ဒဲးဘးလီၤ. စူၢ်ယွၤတက့ၢ်, ဒီး တၢ်အၢတၢ်သီတဘၣ်ဘၣ်နၤနီတမံၤဘၣ်.’’ လံာ်တၢ်ကူၣ်သ့အတၢ်ကတိၤ […]

Read more →

သ့ၣ်နီၣ်ထီၣ်က့ၤကစၢ်လၢအပှ့ၤက့ၤနၤ ~ Remember The God Who Redeemed You

လါယူၤ ၂၈, ၂၀၂၁ သ့ၣ်နီၣ်ထီၣ်က့ၤကစၢ်လၢအပှ့ၤက့ၤနၤ တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ်- ၁စီၤပၤ ၂၀, ၁စီၤပၤ ၂၁, မၤတၢ် ၁၈:၉-၂၈, မၤတၢ် ၁၉:၁-၁၃, စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၇၈:၃၂-၃၉ ‘‘ဒီးသ့ၣ်နီၣ်ထီၣ်က့ၤဝဲလၢယွၤမ့ၢ်အလၢၢ်အလ့, ဒီးတၢ်ထီၣ်ထီကစၢ်န့ၣ်မ့ၢ်တၢ်ပှ့ၤက့ၤအီၤလီၤ.’’စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၇၈:၃၅ ယသ့ၣ်နီၣ်ထီၣ်က့ၤဖဲယမၤလိလံာ်စီဆှံကၠိ (၂၀၁၃- […]

Read more →

ယွၤကတဲာ်ကတီၤစီၢ်နီၤခိၣ်လၢပှၢ်မုၢ်ကနၢ ~ God Prepares A Table In The Wilderness

လါယူၤ ၂၇, ၂၀၂၁ ယွၤကတဲာ်ကတီၤစီၢ်နီၤခိၣ်လၢပှၢ်မုၢ်ကနၢ တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ်- ၁စီၤပၤ ၁၈:၁၆-၄၆, ၁စီၤပၤ ၁၉, မၤတၢ် ၁ရ:၂၂-၃၄, မၤတၢ် ၁၈:၁-၈, စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၇၈:၁၇-၃၁ ‘‘မ့ၢ်မး, ကတိၤတၢ်ထီဒါယွၤ, စံးဝဲ, ယွၤကတဲာ်ကတီၤစီၢ်နီၤခိၣ်လၢပှၢ်မုၢ်ကနၢဘၣ်ကသ့ဧါ, ကွၢ်ကွၢ်-ကျီလံလၢၢ်တ ဖျၢၣ်, […]

Read more →

မၤဒ်အစံးဘၣ်နၤအသိး ~ Do As You Are Told

လါယူၤ ၂၆, ၂၀၂၁ မၤဒ်အစံးဘၣ်နၤအသိး တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ်- ၁စီၤပၤ ၁၆:၈-၃၄, ၁စီၤပၤ ၁၇, ၁စီၤပၤ ၁၈:၁-၁၅, မၤတၢ် ၁ရ:၁-၂၁, စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၇၈:၉-၁၆  ‘‘မၤဝဲလၢတၢ်လီၤလးလၢအပၢ်တဖၣ်အမဲာ်ညါ, လၢကီၢ်အဲၤကူပတူးအပူၤ, တၢ်ပျီပူၤစိၤဧၣ်လီၤ.’’စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၇၈:၁၂ ပဝဲပှၤကညီကလုာ်ပဘၣ်ဆိၣ်ဂ့ၤလၢပဒိးန့ၢ်ဘၣ်တၢ်ခွဲးတၢ်ယာ်လၢပကဟဲအိၣ်ဆိးဘၣ်လၢထံဒိၣ်ကီၢ်လဲၢ်အဃိလီၤ. ပအိၣ်ဒီးတၢ်သဘျ့ပဒိးန့ၢ်ဘၣ်တၢ်ခွဲးတၢ်ယာ်လၢတၢ်ဖံးတၢ်မၤလၢတၢ်ကူၣ်ဘၣ်ကူၣ်သ့ဒီးအဂုၤအဂၤအါမးလီၤ. […]

Read more →

ဆီၣ်လီၤနသး ~ Humble Yourself

လါယူၤ ၂၅, ၂၀၂၁ ဆီၣ်လီၤနသး တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ၁စီၤပၤ ၁၄:၂၁-၃၁, ၁စီၤပၤ ၁၅, ၁စီၤပၤ ၁၆:၁-၇, မၤတၢ်၁၆:၁၆-၄၀, ကတိၤဒိ ၁၅:၂၁-၃၀ ‘‘တၢ်ပျံၤယွၤန့ၣ်မ့ၢ်တၢ်ကူၣ်သ့အတၢ်သိၣ်က့ၤသီက့ၤ, ဒီးတၢ်ဆီၣ်လီၤအသးန့ၣ်အိၣ်ဆိန့ၣ်တၢ်လၤကပီၤတက့ၢ်လီၤ.’’ကတိၤဒိ ၁၅:၃၃ တၢ်သူၣ်လီၤဆီလီၤသးလၢကီၢ်သၢဘ့ၣ်, ထဲတဂၤဧိၤန့ၣ်တမ့ၢ်တၢ်လၢအညီဘၣ်. […]

Read more →

ယွၤလိၣ်ဘၣ်ပတၢ်နာ်အီၤလၢအလၤကပီၤအဂီၢ် ~ God Desires Our Obedience For His Glory

လါယူၤ ၂၄, ၂၀၂၁ ယွၤလိၣ်ဘၣ်ပတၢ်နာ်အီၤလၢအလၤကပီၤအဂီၢ် တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ၁စီၤပၤ ၁၂:၂၅-၃၃, ၁စီၤပၤ ၁၃, ၁စီၤပၤ ၁၄:၁-၂၀, မၤတၢ် ၁၆:၁-၁၅, စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၇၈:၁-၈ ‘‘ဒီးကိးထီၣ်ဝဲဆူယွၤအပှၤကညီလၢအဟဲလၢယူဒၤဒီးစံးဝဲဒၣ်, ယွၤစံးဒ်အံၤ, မ့ၢ်နပူထီၣ်ယွၤအထးခိၣ်, ဒီးတတိၢ်န့ၢ်ဘၣ်တၢ်မၤလိာ်လၢယွၤနကစၢ်မၤလိာ်နၤ, […]

Read more →

ဆိကမိၣ်ယွၤတၢ်မၤလီၤလး ~ Ponder The Wonder Of God

လါယူၤ ၂၃, ၂၀၂၁ ဆိကမိၣ်ယွၤတၢ်မၤလီၤလး တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ်- ၁စီၤပၤ ၁၁:၁၄-၄၃, ၁စီၤပၤ ၁၂:၁-၂၄, မၤတၢ် ၁၅:၂၂-၄၁,  စံးထီၣ်ပတြၢၤ ရရ:၁၀-၂၀ ‘‘ ဒီးယဆိကမိၣ်လၢနတၢ်မၤခဲလၢာ်အဂ့ၢ်ဒီးလၢနတၢ်ဖံးတၢ်မၤတဖၣ်အဂ့ၢ်အကျိၤန့ၣ်ယကဆိကမိၣ်လီၤ. ယွၤဧၢနကျဲအိၣ်ဝဲလၢတၢ်စီဆှံအပူၤလီၤ. မ့ၢ်မတၤမ့ၢ်ကစၢ်ဒိၣ်ဝဲဒ်ပကစၢ်အသိးန့ၣ်တဂၤလဲၣ်. နမ့ၢ်ကစၢ်တဂၤလၢအမၤ တၢ်လီၤလးလီၤ. နဒုးသ့ၣ်ညါနစိနကမီၤလၢပှၤဂီၢ်မုၣ်အကျါလီၤ.’’ စံးထီၣ်ပတြၢၤ […]

Read more →

မၤလီၤတံၢ်က့ၤပတၢ်နာ် ~ Let Us Evaluate Our Faith

လါယူၤ ၂၂, ၂၀၂၁ မၤလီၤတံၢ်က့ၤပတၢ်နာ် တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ၁စီၤပၤ ၉:၁၀-၂၈, ၁စီၤပၤ ၁၀, ၁စီၤပၤ ၁၁:၁-၁၃, မၤတၢ် ၁၅:၁-၂၁, စံးထီၣ်ပတြၢၤ ရရ:၁-၉ ‘‘ဘၣ်ဆၣ်ဒီးပနာ်လၢပကတုၤလၢတၢ်အုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤလၢကစၢ်ယ့ၣ်ၡူးအဘျုးအဖှိၣ်အဃိ ဒ်အဝဲသ့ၣ်အသိးစ့ၢ်ကီးလီၤ.’’မၤတၢ် ၁၅:၁၁  လၢတၢ်အုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤအဂီၢ်ပလိၣ်ဘၣ်ပနီၢ်ကစၢ်အတၢ်စူၢ်တၢ်နာ်လၢပဘၣ်ပာ်ဖှိၣ်ဃုာ်ဒီးကစၢ်ယွၤအတၢ်မၤဘျုးမၤဖှိၣ် […]

Read more →

ကစၢ်ဒ်န့ၣ်အသိးန့ၣ်တအိၣ်ဘၣ် ~ There Is None Like God

လါယူၤ ၂၁, ၂၀၂၁ ကစၢ်ဒ်န့ၣ်အသိးန့ၣ်တအိၣ်ဘၣ် တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤ – ၁စီၤပၤ ၈:၂၂-၆၆, ၁စီးပၤ ၉:၁-၉, မၤတၢ် ၁၄:၈-၂၈, ကတိၤဒိ ၁၅:၁၁-၂၀ ‘‘ဒီးစံးဝဲဒၣ်, ယွၤအံၣ်စရ့လးအကစၢ်ဧၢ, လၢမူခိၣ်ထးဒီးလၢဟီၣ်ခိၣ်လာ်, ကစၢ်ဒ်နၤအသိးန့ၣ်တအိၣ်ဘၣ်. လၢအတိၢ်န့ၢ်တၢ်အၢၣ်လီၤအီလီၤဒီးတၢ်ဘျုးတၢ်ဖှိၣ်ဒီးနခ့နပှၤလၢအလဲၤတၢ်လၢနမဲာ်ညါဒီးအသးဒီးဖျၢၣ်ညါ,’’၁စီၤပၤ ၈:၂၃ ပှၤဟီၣ်ခိၣ်ဖိတဖၣ်အိၣ်ဒံးဝဲအါမးလၢတသ့ၣ်ညါဒံးကစၢ်အမ့ၢ်အတီ, […]

Read more →