ယသ့ၣ်ညါလၢယမ့ၢ်အတၢ်ဒီးအဝဲဆှၢယၤ ~ I am His And He Leads My Path

လါယူၤ ၃၀, ၂၀၂၁ ယသ့ၣ်ညါလၢယမ့ၢ်အတၢ်ဒီးအဝဲဆှၢယၤ တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ၂စီၤပၤ ၁, ၂စီၤပၤ ၂:၁-၂၅, မၤတၢ် ၂ဝ:၁-၃၈,စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၇၈:၄၀-၅၅ ‘‘မ့မ့ၢ်အပှၤဂီၢ်မုၢ်ဒၣ်ဝဲန့ၣ်, ဒုးဟးထီၣ်အီၤဒ်သိအသိးန့ၣ်, ဆှၢအီၤလၢပှၢ်မုၢ်ကနၢဒ်သိတဖုအသိးန့ၣ်လီၤ.’’စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၇၈:၅၂ ဖဲ ၁၉၈၇နံၣ်, ယအိၣ်လၢ […]

Read more →