ယွၤမ့ၢ်ပတၢ်ပူၤဖျဲးခၢၣ်သနၢၢ် ~ God Is My Strong Refuge

လါယူၤ ၇, ၂၀၂၁ ယွၤမ့ၢ်ပတၢ်ပူၤဖျဲးခၢၣ်သနၢၢ် တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ၂ ရှမူၤအ့လး ၁၁, ၂ ရှမူၤအ့လး ၁၂, မၤတၢ် ၄:၁-၂၂, စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၇၁:၁-၈ ‘‘ယမ့ၢ်တၢ်ကမၢကမၣ်အလီၢ်လၢပှၤအါဂၤအမဲာ်ညါ, ဘၣ်ဆၣ်ဒီးနမ့ၢ်ယတၢ်ထူၣ်ဖျဲးခၢၣ်သနၢၢ်လီၤ.’’စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၇၁:၇ မၤတၢ် အဆၢဒိၣ် […]

Read more →