ဂ့ၤပမၤလၢထီၣ်ပှဲၤထီၣ်တၢ်တီတၢ်လိၤ ~ Let Us Uphold Righteousness

လါယူၤ ၁၃, ၂၀၂၁ ဂ့ၤပမၤလၢထီၣ်ပှဲၤထီၣ်တၢ်တီတၢ်လိၤ တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ၂ ရှမူၤအ့လး ၂၀, ၂ ရှမူၤအ့လး ၂၁, မၤတၢ် ၈:၄-၄၀, ကတိၤဒိ ၁၄:၂၅-၃၅ ‘‘တၢ်တီတၢ်လိၤန့ၣ်ပာ်ပှၤတကလုာ်လၢတၢ်ထီၣ်ထီလီၤ. မ့မ့ၢ်တၢ်ဒဲးဘးန့ၣ်ကဲထီၣ်ပှၤဂီၢ်မုၢ်အတၢ်ဒုၣ်ဒွဲၣ်အလီၢ်လီၤ’’ကတိၤဒိ ၁၄:၃၄ ကစၢ်ခရံာ်စံ;ဝဲဒၣ်ဂ့ၤပမၤလၢထီၣ်ပှဲၤထီၣ်တၢ်တီတၢ်လိၤလီၤ. လံာ်တၢ်ကတိၤဒိပာ်ဖျါန့ၢ်ပှၤလၢ […]

Read more →