မူခိၣ်ဘီမုၢ်အထံဖိကီၢ်ဖိ ~ Citizen Of Heaven

လါယူၤ ၁၉, ၂၀၂၁ မူခိၣ်ဘီမုၢ်အထံဖိကီၢ်ဖိ တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ၁စီၤပၤ ၆, ၁စီၤပၤ ရ:၁-၂၂, မၤတၢ် ၁၃:၁၃-၄၁, စံး ၇၅:၁-၁၀ ‘‘မၤသးဒ်န့ၣ်ဒီး ပှၤပုၢ်သ့ၣ်ဝဲၢ်သ့ၣ်ဧၢ, သ့ၣ်ညါသုဝဲလၢတၢ်စံၣ်တဲၤတဲလီၤသုလၢ တၢ်ပူၤဖျဲးတၢ်ဒဲးဘး, လၢအဝဲဒၣ် အဃိတက့ၢ်. […]

Read more →