ပာ်တၢ်ကမၣ်လၢပှၤအလိၤတဂ့ၤ ~ Do Not Blame Others

လါမ့ၤ ၃၁, ၂၀၂၁ ပာ်တၢ်ကမၣ်လၢပှၤအလိၤတဂ့ၤ တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ၁ၡမူၤအ့လး ၂၉,  ၁ၡမူၤအ့လး ၃၀,  ၁ၡမူၤအ့လး ၃၁, ယိၤဟၣ် ၁၉:၂၈-၄၂, ယိၤဟၣ် ၂ဝ:၁-၉, စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၆၈:၂၈-၃၅ ‘‘ဒီးစီၤဒၤဝံးဘၣ်တၢ်ကိၢ်တၢ်ဂီၤနးမးလီၤ. အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, ပှၤဂီၢ်မုၢ်သါကကွံာ်အီၤလၢလၢၢ်လီၤ. […]

Read more →

တၢ်ဟ့ၣ်လီၤသးလၢတၢ်အမ့ၢ်အတီ ~ True Sacrifice

လါမ့ၤ ၃၀, ၂၀၂၁ တၢ်ဟ့ၣ်လီၤသးလၢတၢ်အမ့ၢ်အတီ တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ၁ၡမူၤအ့လး ၂၆, ၁ၡမူၤအ့လး ၂၇, ၁ၡမူၤအ့လး ၂၈,ယိၤဟၣ် ၁၉:၁-၂၇, စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၆၈:၂၁-၂၇  “မၤသးဒ်န့ၣ်ဒီး တဘျီဃီန့ၣ်, ဒ်သိးအကဘၣ်ပျၤထီအီၤလၢ ထူၣ်စုညါအလိၤဒီး ဟ့ၣ်လီၤအီၤလၢအစုပူၤလီၤ.မၤသးဒ်န့ၣ်ဒီး […]

Read more →

တၢ်ဆၢတဲာ်လၢအဘၣ် ~ The Right Decision

လါမ့ၤ ၂၉, ၂၀၂၁ တၢ်ဆၢတဲာ်လၢအဘၣ် တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ်- ၁ၡမူၤအ့လး ၂၄, ၁ၡမူၤအ့လး ၂၅, ယိၤဟၣ် ၁၈:၂၅-၄၀, စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၆၈:၁၅-၂၀  ‘‘စီၤဒၤဝံးစံးဘၣ်နီၢ်အဘံၤကါယံးလး, မ်ယွၤအံၣ်စရ့လးအကစၢ်လၢအမၢနဟဲသဂၢၢ်ယၤလၢမုၢ်မဆါတနံၤအံၤ, ဘၣ်တၢ်စံးထီၣ်ပတြၢၤအီၤတက့ၢ်. မ်နသးဆးန့ၣ်ဘၣ်တၢ်ဆိၣ်ဂ့ၤအီၤတက့ၢ်.’’၁ၡမူၤအ့လး ၂၅:၃၂-၃၃က နီၢ်အဘံၤကါယံးလးဆၢတဲာ်အသးဒီးတဃ့လၢၤတၢ်ဟ့ၣ်ကူၣ်လၢအဝၤဘၣ်. ဒီးမၤဝဲချ့ချ့လၢကလဲၤထံၣ်လိာ်အသး ဒီး […]

Read more →

တီဒီးနတၢ်အၢၣ်လီၤ ~ Be True To Your Promise

လါမ့ၤ ၂၈, ၂၀၂၁ တီဒီးနတၢ်အၢၣ်လီၤ တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ၁ၡမူၤအ့လး ၂၁, ၁ၡမူၤအ့လး ၂၂, ၁ၡမူၤအ့လး ၂၃,  ယိၤဟၣ် ၁၈:၁-၂၄, ကတိၤဒိ ၁၃:၁၀-၁၉ “ဒီးအဝဲခံဂၤန့ၣ်အၢၣ်လီၤအီလီၤတၢ်လၢ ယွၤအမဲာ်ညါလီၤ. ဒီးစီၤဒၤဝံးအိၣ်လၢပှၢ်လၢ်ကျါဒီးစီၤယိၤနၤသၣ်က့ၤက့ၤဝဲဆူအဟံၣ်လီၤ.” ၁ၡမူၤအ့လး ၂၃:၁၈ […]

Read more →

ယ့ၣ်ၡူးဘါထုကဖၣ်လၢအပျဲၢ်အဘီၣ်တဖၣ်အဂီၢ် ~ Jesus Prays For His Disciples

လါမ့ၤ ၂၇, ၂၀၂၁ ယ့ၣ်ၡူးဘါထုကဖၣ်လၢအပျဲၢ်အဘီၣ်တဖၣ်အဂီၢ် တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ၁ၡမူၤအ့လး ၁၉, ၁ၡမူၤအ့လး ၂၀, ယိၤဟၣ် ၁၇:၆-၂၆,စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၆၈:၇-၁၄ “မၤစီဆှံအီၤလၢနတၢ်မ့ၢ်တၢ်တီတက့ၢ်. နကလုၢ်ကထါန့ၣ် မ့ၢ်တၢ်မ့ၢ်တၢ်တီလီၤ.”ယိၤဟၣ် ၁၇:၁၇ ကစၢ်ခရံာ်သ့ၣ်ညါဝဲလၢ အပျဲၢ်အဘီၣ်တဖၣ် မ့ၢ်ပှၤဟီၣ်ခိၣ်ဖိ, […]

Read more →

ဖဲယွၤဂဲၤဆၢထၢၣ်န့ၣ်အဒုၣ်အဒါလီၤပြံလီၤပြါလီၤ ~ When God Arises, His Enemies Will Be Scattered

လါမ့ၤ ၂၆, ၂၀၂၁ ဖဲယွၤဂဲၤဆၢထၢၣ်န့ၣ်အဒုၣ်အဒါလီၤပြံလီၤပြါလီၤ တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ၁ၡမူၤအ့လး ၁၇:၃၈-၅၈, ၁ၡမူၤအ့လး ၁၈, ယိၤဟၣ် ၁၆:၅-၃၃, ယိၤဟၣ် ၁၇:၁-၅, စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၆၈:၁-၆ “မ်ယွၤဂဲၤဆၢထၢၣ်တက့ၢ်. မ်အဒုၣ်အဒါလီၤပြံလီၤပြါတက့ၢ်. ဒီးပှၤလၢအသးဟ့အီၤတဖၣ်န့ၣ် မ်အဃ့ၢ်တၢ်လၢအမဲာ်ညါတက့ၢ်.”စံးထီၣ်ပတြၢၤ  […]

Read more →

ယွၤအိၣ်ဒီးနၤ ~ God Is With You

လါမ့ၤ ၂၅, ၂၀၂၁ ယွၤအိၣ်ဒီးနၤ  တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ၁ၡမူၤအ့လး ၁၆, ၁ၡမူၤအ့လး ၁၇:၁-၃၇, ယိၤဟၣ် ၁၅,ယိၤဟၣ် ၁၆:၁-၄, စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၆၇:၁-၇  “…ဒီးစီၤစီလူးစံးဝဲဒၣ်, လဲၤတၢ်, ဒီးမ်ယွၤအိၣ်ဒီးနၤတက့ၢ်”၁ၡမူၤအ့လး ၁၇:၃၇(ခ) လံာ်စီဆှံတဆၢအံၤ, […]

Read more →

တၢ်သူၣ်ကိၢ်သးဂီၤ ~ Worry

လါမ့ၤ ၂၄, ၂၀၂၁ တၢ်သူၣ်ကိၢ်သးဂီၤ တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ၁ၡမူၤအ့လး ၁၄:၂၄-၅၂, ၁ၡမူၤအ့လး ၁၅, ယိၤဟၣ် ၁၄:၁-၃၁, ကတိၤဒိ ၁၂:၂၈, ကတိၤဒိ ၁၃:၁-၉   “သုဝဲသ့ၣ်အံၤ, သုတသူၣ်ကိၢ်သးဂီၤတဂ့ၤ, စူၢ်က့ၤနာ်က့ၤယွၤဒီးစူၢ်က့ၤနာ်က့ၤယၤစ့ၢ်ကီးတက့ၢ်.”ယိၤဟၣ် ၁၄:၁ တၢ်ကတိၤ […]

Read more →

ကွၢ်ဆိကမိၣ်တၢ်အဒိၣ်တဖၣ်လၢအမၤန့ၢ်သုဂီၢ်တက့ၢ် ~ Consider Great Things He Has Done For You

လါမ့ၤ ၂၃, ၂၀၂၁ ကွၢ်ဆိကမိၣ်တၢ်အဒိၣ်တဖၣ်လၢအမၤန့ၢ်သုဂီၢ်တက့ၢ် တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ၁ၡမူၤအ့လး ၁၃, ၁ၡမူၤအ့လး ၁၄:၁-၂၃, ယိၤဟၣ် ၁၃:၁၈-၃၈, စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၆၆:၁၃-၂၀ “နဒုးဒိးပှၤလၢပခိၣ်အဖီခိၣ်လီၤ. ပလဲၤဖျိမ့ၣ်အူဒီးထံလီၤ. ဘၣ်ဆၣ်ဒီး နဒုးဟဲထီၣ်ပှၤဆူတၢ်အါအလီၢ်န့ၣ်လီၤ.” စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၆၆:၁၂ […]

Read more →

တၢ်တတိၢ်န့ၢ်ဒီးတၢ်တဒိကနၣ်အဘူးအလဲ ~ The Consequences Of Disobedience

လါမ့ၤ ၂၂, ၂၀၂၁ တၢ်တတိၢ်န့ၢ်ဒီးတၢ်တဒိကနၣ်အဘူးအလဲ တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ၁ၡမူၤအ့လး ၁၀:၉-၂၇, ၁ၡမူၤအ့လး ၁၁, ၁ၡမူၤအ့လး ၁၂,ယိၤဟၣ် ၁၂:၃၇-၅၀, ယိၤဟၣ် ၁၃:၁-၁၇, စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၆၆:၁-၁၂ ‘‘ထဲပျံၤယွၤဒီးမၤအတၢ်လၢ တၢ်မ့ၢ်တၢ်တီလၢသုသးဒီးဖျၢၣ်ညါတက့ၢ်. အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, […]

Read more →