တမ့ၢ်တၢ်ဘၣ်ဆၢၣ်ဘၣ်တီၤဘၣ် ~ It Is Not A Coincidence

လါယူၤ ၅, ၂၀၂၁ တမ့ၢ်တၢ်ဘၣ်ဆၢၣ်ဘၣ်တီၤဘၣ် တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ်- ၂ၡမူၤအ့လး ၇, ၂ၡမူၤအ့လး ၈, မၤတၢ် ၂:၂၂-၄၇, ကတိၤဒိ ၁၄:၄-၁၄,  ‘‘အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, နတပာ်လီၤတဲာ်ဘၣ်ယသး လၢပျုၤပူၤဘၣ်. နတဒုးထံၣ်ဘၣ်နပှၤစီၤဆှံလၢတၢ်အုၣ်တၢ်ကျၣ်ဘၣ်. နဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါယၤလၢတၢ်မူအကျဲလီၤ. နကမၤလၢထီၣ်ပှဲၤထီၣ်ယၤ လၢတၢ်သးခုလၢနမဲာ်န့ၣ်လီၤ.’’မၤတၢ် ၂:၂၇-၂၈ […]

Read more →