တၢ်ဆိၣ်ဂ့ၤဟဲဝဲဖဲပဟ့ၣ်ဆၢတၢ်ဘျုးတၢ်ဖှိၣ် ~ Blessings Come When Gratitude Is Shown

လါယူၤ ၆, ၂၀၂၁ တၢ်ဆိၣ်ဂ့ၤဟဲဝဲဖဲပဟ့ၣ်ဆၢတၢ်ဘျုးတၢ်ဖှိၣ် တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ်-၂ၡမူၤအ့လး ၉, ၂ၡမူၤအ့လး ၁၀, မၤတၢ် ၃, စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၇ဝ:၁-၅ ‘‘ဒီးစီၤဒၤဝံးစံးဝဲဒၣ်, ပှၤအိၣ်လီၤတဲာ်ဒံးလၢစီၤစီလူးအပှၤဟံၣ်ဖိအကျါ, ဒ်သိးယကမၤအီၤလၢတၢ်အဘျုးအဖှိၣ် လၢစီၤယိနၤသၣ်အဃိတဂၤဂၤန့ၣ်ဧါ.’’   ၂ၡမူၤအ့လး ၉:၁ တဘျီယလိၣ်ဘၣ်စ့ဒီလၢ်တကထိဒီးယဃ့လိၢ်အီၤလၢယဒီပုၢ်ဝဲၢ်မုၣ်တဂၤလီၤ. […]

Read more →