ယမိမိအတၢ်ကတိၤအဃိ ~ Because Of My Mother’s Words

လါယူၤ ၁, ၂၀၂၁ ယမိမိအတၢ်ကတိၤအဃိ တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ၂ရှမူၤအ့လး ၁, ၂ရှမူၤအ့လး ၂:၁-ရ, ယိၤဟၣ် ၂၀:၁၀-၃၁, ကတိၤဒိ ၁၃:၂၀-၂၅, ကတိၤဒိ ၁၄:၁-၄ ‘‘ပှၤလၢအလဲၤတၢ်ဒီးပှၤကူၣ်တၢ်သ့န့ၣ် ကကဲထီၣ်ပှၤကူၣ်တၢ်သ့လီၤ. မ့မ့ၢ်ပှၤဒီတံၤဒီသကိးဒီးပှၤဟးဂီၤဖိန့ၣ် ကတုၤလၢတၢ်ဟးဂီၤလီၤ’’ကတိၤဒိ ၁၃:၂၀ […]

Read more →