ယွၤမၤပူၤဖျဲးက့ၤပှၤ ~ God Delivered Us

လါယူၤ ၁၈, ၂၀၂၁ ယွၤမၤပူၤဖျဲးက့ၤပှၤ တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ၁စီၤပၤ ၃:၁၆-၂၈, ၁စီၤပၤ ၄, ၁စီၤပၤ ၅, မၤတၢ်၁၂:၁၉-၂၅, မၤတၢ်၁၃:၁-၁၂, စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၇၄:၁၈-၂၃ ‘‘…မ်ပှၤဘၣ်နးဘၣ်ဖှီၣ်, ဒီးပှၤဖှီၣ်ဖိယာ်ဖိန့ၣ် စံးထီၣ်ပတြၢၤနမံၤတက့ၢ်.’’စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၇၄:၂၁(ခ) […]

Read more →