ယွၤဟ့ၣ်နိးဖံးတၢ်ကတိၤလၢအစိကမီၤ ~ God Gives Lips With Powerful Words

လါယူၤ ၁၆, ၂၀၂၁ ယွၤဟ့ၣ်နိးဖံးတၢ်ကတိၤလၢအစိကမီၤ တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူအဂီၢ် – ၁စီၤပၤ ၁, ၁စီၤပၤ ၂:၁-၁၂, မၤတၢ် ၁၀:၂၃-၄၈, မၤတၢ်၁၁:၁-၁၈,   စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၇၄:၁၀-၁၇  ‘‘ဒီးစီၤပ့းတရူးအဲးထီၣ်အထးခိၣ်ဒီးစံးဝဲဒၣ်, ယထံၣ်နီၢ်နီၢ်လၢယွၤတကွၢ်ဒိၣ်ဆံးအါစှၤဘၣ်ပှၤကညီဘၣ်. မ့ၢ်အတူၢ်လိာ် ပှၤလၢအပျံၤအီၤ, […]

Read more →