ယွၤကတဲာ်ကတီၤစီၢ်နီၤခိၣ်လၢပှၢ်မုၢ်ကနၢ ~ God Prepares A Table In The Wilderness

လါယူၤ ၂၇, ၂၀၂၁ ယွၤကတဲာ်ကတီၤစီၢ်နီၤခိၣ်လၢပှၢ်မုၢ်ကနၢ တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ်- ၁စီၤပၤ ၁၈:၁၆-၄၆, ၁စီၤပၤ ၁၉, မၤတၢ် ၁ရ:၂၂-၃၄, မၤတၢ် ၁၈:၁-၈, စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၇၈:၁၇-၃၁ ‘‘မ့ၢ်မး, ကတိၤတၢ်ထီဒါယွၤ, စံးဝဲ, ယွၤကတဲာ်ကတီၤစီၢ်နီၤခိၣ်လၢပှၢ်မုၢ်ကနၢဘၣ်ကသ့ဧါ, ကွၢ်ကွၢ်-ကျီလံလၢၢ်တ ဖျၢၣ်, […]

Read more →