ယ့ၣ်ရှူးမ့ၢ်ပတၢ်မုၢ်လၢ်ကစၢ် ~ Jesus Is Our Lord Of Hope

လါယူၤ ၁၀, ၂၀၂၁ ယ့ၣ်ရှူးမ့ၢ်ပတၢ်မုၢ်လၢ်ကစၢ် တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် -၂ၡမူၤအ့လး ၁၅:၁၃-၃၇, ၂ၡမူၤအ့လး ၁၆:၁-၁၄, မၤတၢ် ၆,   မၤတၢ် ၇:၁-၁၉, စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၇၁:၁၉-၂၄  ‘‘ဒီးနတၢ်တီတၢ်လိၤ, ယွၤဧၢ, အိၣ်ဝဲပၢၢ်လၢတၢ်ထီၣ်ထီန့ၣ်လီၤ. ပှၤလၢအမၤတၢ်အဒိၣ်တဖၣ်တဂၤဧၢ, […]

Read more →