တၢ်ထုကဖၣ်အစိကမီၤ ~ The Power Of Prayer

လါယူၤ ၁၅, ၂၀၂၁ တၢ်ထုကဖၣ်အစိကမီၤ တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ၂ၡမူၤအ့လး ၂၃:၈-၃၉, ၂ၡမူၤအ့လး ၂၄:၁-၂၅, မၤတၢ် ၉:၃၂-၄၃, မၤတၢ် ၁၀:၁-၂၃, စံးထီၣ်ပတြၢၤ ရ၄:၁-၉ ‘‘ဒီးစီၤပ့းတရူးဒုးဟးထီၣ်ကွံာ်အီၤခဲလၢာ်ဆူခိဒီး, ချံးလီၤအခီၣ်ဒီးဘါထုကဖၣ်တၢ်ဒီးဃၣ်ဃီၤအသးဆူအစိၣ်အအိၣ်, ဒီးစံးဝဲဒၣ်နီၢ်တဘံၤသါဧၢ, ဂဲၤဆၢထၢၣ်တက့ၢ်ဒီးစီၣ်ထီၣ်အမဲာ်ဒီးထံၣ်စီၤပ့းတရူးဒီးဂဲၤဆၢထၢၣ်ဆ့ၣ်နီၤဝဲလီၤ.’’မၤတၢ် […]

Read more →