ပၢ်အတၢ်အဲၣ် ~ The Father’s Love

လါယူၤ ၁၂, ၂၀၂၁ ပၢ်အတၢ်အဲၣ် တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ်- ၂ၡမူၤအ့လး ၁၈:၁၉-၃၃, ၂ၡမူၤအ့လး ၁၉, မၤတၢ် ရ:၄၄-၆၀, မၤတၢ် ၈:၁-၃, စံးထီၣ်ပတြၢၤ ရ၃:၁-၁၄ ‘‘ဒီးစီၤပၤကနိးကစုာ်, ဒီးလဲၤထီၣ်ဝဲဆူတၢ်ဒၢးပူၤလၢပဲတရီအဖီခိၣ်, ဒီးဟီၣ်ဝဲလီၤ. ဒီးလဲၤတၢ်အဖၢမုၢ်န့ၣ်ဒီးစံးဝဲဒ်အံၤ, ယဖိခွါအးဘၡါလိၣ်ဧၢ, […]

Read more →