ယွၤမ့ၢ်ပတၢ်တဒၢအလီၢ် ~ God Is My Hiding Place

လါယူၤ ၁၁, ၂၀၂၁ ယွၤမ့ၢ်ပတၢ်တဒၢအလီၢ် တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ်- ၂ၡမူၤအ့လး ၁၆:၁၅-၂၃, ၂ၡမူၤအ့လး ၁၇, ၂ၡမူၤအ့လး ၁၈:၁-၁၈,     မၤတၢ် ၇:၂၀-၄၃, စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၇၂:၁-၂၀ ‘‘ဒီးပိာ်မုၣ်န့ၣ်ဟံးန့ၢ်တၢ်, ဒီးဒါလီၤကျၢၢ်ဘၢထံပူၤအခိၣ်ထိး, ဒီးလိလီၤဘုဂံာ်အသးလၢအဖီခိၣ်, […]

Read more →