သ့ၣ်နီၣ်ထီၣ်က့ၤကစၢ်လၢအပှ့ၤက့ၤနၤ ~ Remember The God Who Redeemed You

လါယူၤ ၂၈, ၂၀၂၁ သ့ၣ်နီၣ်ထီၣ်က့ၤကစၢ်လၢအပှ့ၤက့ၤနၤ တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ်- ၁စီၤပၤ ၂၀, ၁စီၤပၤ ၂၁, မၤတၢ် ၁၈:၉-၂၈, မၤတၢ် ၁၉:၁-၁၃, စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၇၈:၃၂-၃၉ ‘‘ဒီးသ့ၣ်နီၣ်ထီၣ်က့ၤဝဲလၢယွၤမ့ၢ်အလၢၢ်အလ့, ဒီးတၢ်ထီၣ်ထီကစၢ်န့ၣ်မ့ၢ်တၢ်ပှ့ၤက့ၤအီၤလီၤ.’’စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၇၈:၃၅ ယသ့ၣ်နီၣ်ထီၣ်က့ၤဖဲယမၤလိလံာ်စီဆှံကၠိ (၂၀၁၃- […]

Read more →