ယွၤမ့ၢ်ပှၤလၢအမၤစၢၤပှၤ ~ God Is Our Helper

လါယူၤ ၁၇, ၂၀၂၁ ယွၤမ့ၢ်ပှၤလၢအမၤစၢၤပှၤ တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ၁စီၤပၤ ၂:၁၃-၄၆, ၁စီၤပၤ ၃:၁-၁၅, မၤတၢ် ၁၁:၁၉-၃၀, မၤတၢ် ၁၂:၁-၁၉, ကတိၤဒိ ၁၅:၁-၁၀ ‘‘ဒီးစီၤပ့းတရူးသ့ၣ်ညါထီၣ်က့ၤအသးဒီးစံးဝဲဒၣ်, ခဲကနံၣ်အံၤ, ယသ့ၣ်ညါနီၢ်နီၢ်လၢကစၢ်မၢလီၤအကလူးအံၤ, ဒီးမၤပူၤဖျဲးယၤလၢစီၤဟ့ၤရိာ်အစုပူၤ, […]

Read more →