ပှၤဟးဂီၤဖိ ~ A Fool

လါယူၤ ၂, ၂၀၂၁ ပှၤဟးဂီၤဖိ တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ်- ၂ၡမူၤအ့လး ၂:၈- ၃၂, ၂ၡမူၤအ့လး ၃:၁- ၂၁,             ယိၤဟၣ်၂၁:၁-၂၅, စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၆၉:၁-၁၂ […]

Read more →