ဆိကမိၣ်ယွၤတၢ်မၤလီၤလး ~ Ponder The Wonder Of God

လါယူၤ ၂၃, ၂၀၂၁ ဆိကမိၣ်ယွၤတၢ်မၤလီၤလး တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ်- ၁စီၤပၤ ၁၁:၁၄-၄၃, ၁စီၤပၤ ၁၂:၁-၂၄, မၤတၢ် ၁၅:၂၂-၄၁,  စံးထီၣ်ပတြၢၤ ရရ:၁၀-၂၀ ‘‘ ဒီးယဆိကမိၣ်လၢနတၢ်မၤခဲလၢာ်အဂ့ၢ်ဒီးလၢနတၢ်ဖံးတၢ်မၤတဖၣ်အဂ့ၢ်အကျိၤန့ၣ်ယကဆိကမိၣ်လီၤ. ယွၤဧၢနကျဲအိၣ်ဝဲလၢတၢ်စီဆှံအပူၤလီၤ. မ့ၢ်မတၤမ့ၢ်ကစၢ်ဒိၣ်ဝဲဒ်ပကစၢ်အသိးန့ၣ်တဂၤလဲၣ်. နမ့ၢ်ကစၢ်တဂၤလၢအမၤ တၢ်လီၤလးလီၤ. နဒုးသ့ၣ်ညါနစိနကမီၤလၢပှၤဂီၢ်မုၣ်အကျါလီၤ.’’ စံးထီၣ်ပတြၢၤ […]

Read more →