မၤလီၤတံၢ်က့ၤပတၢ်နာ် ~ Let Us Evaluate Our Faith

လါယူၤ ၂၂, ၂၀၂၁ မၤလီၤတံၢ်က့ၤပတၢ်နာ် တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ၁စီၤပၤ ၉:၁၀-၂၈, ၁စီၤပၤ ၁၀, ၁စီၤပၤ ၁၁:၁-၁၃, မၤတၢ် ၁၅:၁-၂၁, စံးထီၣ်ပတြၢၤ ရရ:၁-၉ ‘‘ဘၣ်ဆၣ်ဒီးပနာ်လၢပကတုၤလၢတၢ်အုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤလၢကစၢ်ယ့ၣ်ၡူးအဘျုးအဖှိၣ်အဃိ ဒ်အဝဲသ့ၣ်အသိးစ့ၢ်ကီးလီၤ.’’မၤတၢ် ၁၅:၁၁  လၢတၢ်အုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤအဂီၢ်ပလိၣ်ဘၣ်ပနီၢ်ကစၢ်အတၢ်စူၢ်တၢ်နာ်လၢပဘၣ်ပာ်ဖှိၣ်ဃုာ်ဒီးကစၢ်ယွၤအတၢ်မၤဘျုးမၤဖှိၣ် […]

Read more →