တၢ်ကပီၤ ~ Light

လါယူၤ ၂၀, ၂၀၂၁ တၢ်ကပီၤ တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ်- ၁စီၤပၤ ရ:၂၃-၅၁, ၁စီၤပၤ ၈:၁-၂၁, မၤတၢ် ၁၃:၄၂-၅၂, မၤတၢ်၁၄:၁-၇, စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၇၆:၁-၁၂ ‘‘အဂ့ၢ်ဒ်အံၤယွၤမၤလိာ်ပှၤဒ်အံၤ, ယပာ်နၤလၢပှၤကလုာ်တဖၣ်အတၢ်ကပီၤ အဂီၢ်ဒ်သိးနကကဲထီၣ်တၢ်အုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤတၢ်ပၢၢ်လၢဟီၣ်ခိၣ်အကတၢၢ်လီၤ.’’မၤတၢ် ၁၃:၄၇ ပမ့ၢ်ဖးလံာ် (မၤတၢ် ၁၃:၄၂- […]

Read more →