တၢ်အကဒု ~ Shadow

လါယူၤ ၉, ၂၀၂၁ တၢ်အကဒု တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ၂ ရှမူၤအ့လး ၁၄, ၂ ရှမူၤအ့လး ၁၅:၁-၁၂, မၤတၢ် ၅:၁၂-၄၂, ကတိၤဒိ ၁၄:၁၅-၂၄ ‘‘မၤသးဒ်န့ၣ်ဒီး, ပှၤဟဲစိာ်ပှၤဘၣ်ဆူးဘၣ်ဆါတဖၣ်ဆူကျဲပူၤ, ဒီးပာ်လီၤအီၤလၢအလီၢ်မံခး, ဒီးအလီၢ်မံဖိအဖီခိၣ်, […]

Read more →