ဆီၣ်လီၤနသး ~ Humble Yourself

လါယူၤ ၂၅, ၂၀၂၁ ဆီၣ်လီၤနသး တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ၁စီၤပၤ ၁၄:၂၁-၃၁, ၁စီၤပၤ ၁၅, ၁စီၤပၤ ၁၆:၁-၇, မၤတၢ်၁၆:၁၆-၄၀, ကတိၤဒိ ၁၅:၂၁-၃၀ ‘‘တၢ်ပျံၤယွၤန့ၣ်မ့ၢ်တၢ်ကူၣ်သ့အတၢ်သိၣ်က့ၤသီက့ၤ, ဒီးတၢ်ဆီၣ်လီၤအသးန့ၣ်အိၣ်ဆိန့ၣ်တၢ်လၤကပီၤတက့ၢ်လီၤ.’’ကတိၤဒိ ၁၅:၃၃ တၢ်သူၣ်လီၤဆီလီၤသးလၢကီၢ်သၢဘ့ၣ်, ထဲတဂၤဧိၤန့ၣ်တမ့ၢ်တၢ်လၢအညီဘၣ်. […]

Read more →