ခီၣ်အတၢ်ထွဲလၢအဘၣ်ယွၤအသး ~ The Steps Delightful To God

လါယူၤ ၁၄, ၂၀၂၁ ခီၣ်အတၢ်ထွဲလၢအဘၣ်ယွၤအသး တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ၂ၡမူၤအ့လး ၂၂, ၂ၡမူၤအ့လး ၂၃:၁-၇, မၤတၢ် ၉:၁-၃၁,          စံးထီၣ်ပတြၢၤ ရ၃:၁၅-၂၈ ‘‘မ့မ့ၢ်ယဲဒၣ်အံၤ ယသုးဘူးယသးဆူယွၤအအိၣ်န့ၣ်ဂ့ၤလၢယဂီၢ်လီၤ. […]

Read more →