​သးတီဒီးကလုၢ်တီဒီးယွၤ ~ Be Faithful To God

လါယူၤ ၂၉, ၂၀၂၁ ​သးတီဒီးကလုၢ်တီဒီးယွၤ တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ၁စီၤပၤ ၂၂:၁-၅၃, မၤတၢ် ၁၉:၁၄-၄၁, ကတိၤဒိ ၁၅:၃၁-၃၃, ကတိၤဒိ ၁၆:၁-၇ ‘‘သးတီဒီးကလုၢ်တီဒီးယွၤတက့ၢ်. ဒီးကစၢ်ယွၤကပျၢ်ကွံာ် နတၢ်ဒဲးဘးလီၤ. စူၢ်ယွၤတက့ၢ်, ဒီး တၢ်အၢတၢ်သီတဘၣ်ဘၣ်နၤနီတမံၤဘၣ်.’’ လံာ်တၢ်ကူၣ်သ့အတၢ်ကတိၤ […]

Read more →