ကစၢ်ဒ်န့ၣ်အသိးန့ၣ်တအိၣ်ဘၣ် ~ There Is None Like God

လါယူၤ ၂၁, ၂၀၂၁ ကစၢ်ဒ်န့ၣ်အသိးန့ၣ်တအိၣ်ဘၣ် တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤ – ၁စီၤပၤ ၈:၂၂-၆၆, ၁စီးပၤ ၉:၁-၉, မၤတၢ် ၁၄:၈-၂၈, ကတိၤဒိ ၁၅:၁၁-၂၀ ‘‘ဒီးစံးဝဲဒၣ်, ယွၤအံၣ်စရ့လးအကစၢ်ဧၢ, လၢမူခိၣ်ထးဒီးလၢဟီၣ်ခိၣ်လာ်, ကစၢ်ဒ်နၤအသိးန့ၣ်တအိၣ်ဘၣ်. လၢအတိၢ်န့ၢ်တၢ်အၢၣ်လီၤအီလီၤဒီးတၢ်ဘျုးတၢ်ဖှိၣ်ဒီးနခ့နပှၤလၢအလဲၤတၢ်လၢနမဲာ်ညါဒီးအသးဒီးဖျၢၣ်ညါ,’’၁စီၤပၤ ၈:၂၃ ပှၤဟီၣ်ခိၣ်ဖိတဖၣ်အိၣ်ဒံးဝဲအါမးလၢတသ့ၣ်ညါဒံးကစၢ်အမ့ၢ်အတီ, […]

Read more →