မၤဒ်အစံးဘၣ်နၤအသိး ~ Do As You Are Told

လါယူၤ ၂၆, ၂၀၂၁ မၤဒ်အစံးဘၣ်နၤအသိး တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ်- ၁စီၤပၤ ၁၆:၈-၃၄, ၁စီၤပၤ ၁၇, ၁စီၤပၤ ၁၈:၁-၁၅, မၤတၢ် ၁ရ:၁-၂၁, စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၇၈:၉-၁၆  ‘‘မၤဝဲလၢတၢ်လီၤလးလၢအပၢ်တဖၣ်အမဲာ်ညါ, လၢကီၢ်အဲၤကူပတူးအပူၤ, တၢ်ပျီပူၤစိၤဧၣ်လီၤ.’’စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၇၈:၁၂ ပဝဲပှၤကညီကလုာ်ပဘၣ်ဆိၣ်ဂ့ၤလၢပဒိးန့ၢ်ဘၣ်တၢ်ခွဲးတၢ်ယာ်လၢပကဟဲအိၣ်ဆိးဘၣ်လၢထံဒိၣ်ကီၢ်လဲၢ်အဃိလီၤ. ပအိၣ်ဒီးတၢ်သဘျ့ပဒိးန့ၢ်ဘၣ်တၢ်ခွဲးတၢ်ယာ်လၢတၢ်ဖံးတၢ်မၤလၢတၢ်ကူၣ်ဘၣ်ကူၣ်သ့ဒီးအဂုၤအဂၤအါမးလီၤ. […]

Read more →