ယွၤအတၢ်မၤစၢၤဟဲဖျါထီၣ်လၢမ့ၣ်အူလုၢ် ~ God’s Help Appearing In Smoke

လါယူၤ ၄, ၂၀၂၁ ယွၤအတၢ်မၤစၢၤဟဲဖျါထီၣ်လၢမ့ၣ်အူလုၢ် တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ်-၂ၡမူၤအ့လး ၅:၆-၂၅, ၂ၡမူၤအ့လး ၆, မၤတၢ် ၁:၂၃-၂၆, မၤတၢ် ၂:၁-၂၁, စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၆၂:၂၉-၃၆ ‘‘မ့မ့ၢ်ယဲဒၣ်အံၤယဘၣ်တၢ်နးတၢ်ဖှီၣ်ဒီးယသူၣ်အုးသးအုးလီၤ. ယွၤဧၢ, မ်နတၢ်အုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤတၢ်န့ၣ် ပာ်ယၤလၢတၢ်ထီၣ်ထီတက့ၢ်.’’စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၆၉:၂၉ စီၤဒၤဝံးမ့ၢ်ပှၤတဂၤလၢအပျံၤယွၤ, […]

Read more →