အိၣ်ခိးတၢ်ဆၢကတီၢ်လၢတၢ်အဂ့ၤကတၢၢ်အဂီၢ် ~ Wait For God’s Timing For The Best

လါယူၤ ၃, ၂၀၂၁ အိၣ်ခိးတၢ်ဆၢကတီၢ်လၢတၢ်အဂ့ၤကတၢၢ်အဂီၢ် တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ၂ၡမူၤအ့လး ၃:၂၂-၃၉, ၂ၡမူၤအ့လး ၄, ၂ၡမူၤအ့လး ၅:၁-၅,  မၤတၢ် ၁:၁-၂၂, စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၆၉:၁၃-၂၈ ‘‘မ့မ့ၢ်ယဲဒၣ်အံၤလၢအဆၢအကတီၢ်ဘၣ်န့ၣ်ယဘါထုကဖၣ်နၤလီၤ. ယွၤဧၢ, ကနၣ်ယကလုၢ်လၢနဘျုး အါနဖှိၣ်ဒိၣ်အဃိလၢနတၢ်အုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤတၢ်အတၢ်မ့ၢ်တၢ်တီအဃိန့ၣ်တက့ၢ်.’’ စံးထီၣ်ပတြၢၤ […]

Read more →